COVID-19 Travel Update: Learn More

Transform rough wool into a fine Armenian carpet

Transform rough wool into a fine Armenian carpet image

The early stages of wool processing. (Photo by Karen Nersisyan, My Armenia Program)

In Syunik residents herd sheep and practice agriculture. Those sheep provide the raw material for the Wool-to-Carpet Social Enterprise, which transforms wool into natural carpets, home products, and personal accessories. The products utilize not only the range of colors naturally produced in sheep’s wool, but also (and more importantly) the creativity and design skills of local women.

More than fifteen women from Syunik region work at four primary tasks: wool processing, threading, carpet-making, and souvenir sales. Their woolen thread is 100 percent natural raw material, which is ecologically clean, without chemical additives. The Wool-to-Carpet workshop sells its natural yarn in skeins as well, so you can take some home for your own projects.

Inside the workshop, you may participate in the full Wool-to-Carpet experience, choosing from two tour options: a workshop tour with lunch, including local food and beverages; or a workshop tour alone. First, see how wool is sheared and prepared for spinning into yarn. Next, learn from an expert how to spin wool into yarn—in both a traditional way with a bobbin and in a modern way on a spinning wheel operated by foot.

After processing the wool, you will learn how to weave carpets and other crafts. The women create a wide range of designs, from simple stripes to complex motifs. You can learn not only the techniques of carpet-weaving, but also the repertoire of cultural motifs used in carpet design. Before you leave, sit down to a locally made lunch in the studio’s garden.

Meet your host

Wool-to-Carpet is a social initiative by the Goris Women’s Development Resource Center Foundation to create sustainable income opportunities for economically disadvantaged women in Shinuhayr village. GWDRC’s products include toys, magnets, and key tags made from hand-crocheted animals, fruits, and vegetables. All purchases support local artisans in Goris and surrounding villages.

The women of Goris pass on their knowledge of carpet weaving to the visitors. Գորիսի կանայք գորգագործության վերաբերյալ իրենց գիտելիքները փոխանցում են հյուրերին:

Photo by Karen Nersisyan, My Armenia ProgramԼուսանկարը՝ Կարեն Ներսիսյանի, «Իմ Հայաստան» ծրագիր

Wool to Carpet products showcase the varying natural colors of sheep's wool. «Բրդից կարպետ»-ը ներկայացնում է ոչխարի բրդի բնական տարբեր գույներ:

Photo by Karen Nersisyan, My Armenia ProgramԼուսանկարը՝ Կարեն Ներսիսյանի, «Իմ Հայաստան» ծրագիր

Visitors can see the transformation of raw wool into finished yarn all in one day. Զբոսաշրջիկները մեկ օրվա ընթացքում կարող են տեսնել, թե ինչպես է բուրդը վերածվում գործվածքի:

Photo by Karen Nersisyan, My Armenia ProgramԼուսանկարը՝ Կարեն Ներսիսյանի, «Իմ Հայաստան» ծրագիր

Goris artisans take what was once considered waste and turn it into handmade products. Գորիսցի արհեստավորները նախկինում թափոն համարվող նյութերից պատրաստում են տարբեր ձեռակերտ ապրանքներ:

Photo by Karen Nersisyan, My Armenia ProgramԼուսանկարը՝ Կարեն Ներսիսյանի, «Իմ Հայաստան» ծրագիր

Handmade products like wool yarn and carpets are available for visitors to take home. Հյուրերը կարող են իրենց հետ տանել ձեռագործ բրդյա գործվածքներ ու գորգեր:

Photo by Karen Nersisyan, My Armenia ProgramԼուսանկարը՝ Կարեն Ներսիսյանի, «Իմ Հայաստան» ծրագիր

Nearby Experiences

Similar Experiences

Stay Informed

Sign up to learn more about upcoming events, activities, and our work to preserve and share Armenia's cultural heritage.