COVID-19 Travel Update: Learn More

Gutan Folk Song Dance Fest

Gutan Folk Song Dance Fest image

A youth choir performs on stage in downtown Yerevan. (Photo by Hrant Sahakyan, My Armenia Program)

Throughout history, music and dance have served to bind the Armenian community together and create new identifies while paying homage to traditions of the past. Each year, musicians and dancers from all over Armenia come together in Cafesjian Center for the Arts to participate in the Gutan Folk Music and Dance Festival, with performances from each of the different regions of the country. The festival, which aims to preserve and disseminate traditional songs and dances, brings young and old to celebrate and learn together. Visitors can take part in the fun, singing along and learning traditional Armenian dance.

Festival date

August 25-28, 2021 - Yerevan

Among Armenian national dances, the groups also perform Military folk dances. Հայկական ազգագրական պարերի շարքում իրենց առանձնահատուկ տեղն ունեն նաև ռազմապարերը։

Photo by Hrant Sahakyan, My Armenia ProgramԼուսանկարը՝ Հրանտ Սահակյանի, «Իմ Հայաստան» ծրագիր

Armenian national dresses are a specific feature in dances as each region of Armenia had its own type of dress. Ազգագրական պարերի մեջ իրենց առանձնահատուկ տեղն ունեն պարային զգեստները, քանի որ Հայաստանի յուրաքանչյուր տարածաշրջան ունեցել է իրեն հատուկ զգեստը։

Photo by Hrant Sahakyan, My Armenia ProgramԼուսանկարը՝ Հրանտ Սահակյանի, «Իմ Հայաստան» ծրագիր

The festival brings together folk song and music lovers at Cafesjian Sculpture Garden, one of the most beautiful public places of Yerevan. Փառատոնը համախմբում է ազգային երգի և պարի սիրահարներին Երևանի ամենագեղեցիկ վայրերից մեկում ՝ Գաֆէսճեան քանդակների պարտեզում։

Photo by Hrant Sahakyan, My Armenia ProgramԼուսանկարը՝ Հրանտ Սահակյանի, «Իմ Հայաստան» ծրագիր

The mission of the Gutan festival is to preserve Armenian folk music and dances and pass it through generations. Գութան փառատոնի առաքելությունը ազգային երգ ու պարի պահպանությունն է, և այն սերունդներին փոխանցելը։

Photo by Hrant Sahakyan, My Armenia ProgramԼուսանկարը՝ Հրանտ Սահակյանի, «Իմ Հայաստան» ծրագիր

The festival features dance performances by Armenian various traditional dance groups. Each dance has a specific meaning and historical background. Փառատոնին մասնակցում են տարբեր հայկական ազգագրական խմբեր, որոնց ներկայացրած պարերն ունեն իրենց առանձնահատուկ բովանդակությունն ու պատմությունը։

Photo by Hrant Sahakyan, My Armenia ProgramԼուսանկարը՝ Հրանտ Սահակյանի, «Իմ Հայաստան» ծրագիր

Nearby Experiences

Similar Experiences

Stay Informed

Sign up to learn more about upcoming events, activities, and our work to preserve and share Armenia's cultural heritage.