COVID-19 Travel Update: Learn More

Sevan International Music Festival

Sevan International Music Festival image

Young people document their boat ride with a picture. (Photo by Hrant Sahakyan, My Armenia Program)

The Sevan Music Festival unites young people from Armenia and around the world through music. The Festival features performances but also invites visitors to participate and perform.

The Festival, which takes place on the beachy shores of crystal-blue Lake Sevan, signifies the true beginning of summer, where visitors can enjoy the swimming or taking boat tours.

Whether you’re a musician or just looking for a unique way to kick off your summer, grab your guitar and head to the Sevan Music Festival for a perfect escape.

Festival date

August 7-8, 2021 - Sevan

All young people are welcome to share Armenian folk music and listen to modern covers of folk songs. Բոլոր երիտասարդները կարող են ներկայացնել հայկական ժողովրդական երաժշտություն և ունկնդրել ժողովրդական երգերի ժամանակակից կատարումներ:

Photo by Hrant Sahakyan, My Armenia ProgramԼուսանկարը՝ Հրանտ Սահակյանի, «Իմ Հայաստան» ծրագիր

Sevan Music Fest gathers creative young people, performers, and composers to say #ThankyouSevan with music. Սևան երաժշտական փառատոնը միավորում է ստեղծագործ երիտասարդների, կատարողների և կոմպոզիտորների՝ երաժշտության միջոցով #ThankyouSevan ասելու համար:

Photo by Hrant Sahakyan, My Armenia ProgramԼուսանկարը՝ Հրանտ Սահակյանի, «Իմ Հայաստան» ծրագիր

The first day is of the festival dedicated especially to rock bands while the second day is dedicated to folk bands. Փառատոնի առաջին օրը հանդես կգան ռոք խմբերը, իսկ երկրորդ օրը` ժողովրդական խմբերը:

Photo by Hrant Sahakyan, My Armenia ProgramԼուսանկարը՝ Հրանտ Սահակյանի, «Իմ Հայաստան» ծրագիր

Nighttime performances at the Sevan Music Fest are located right on the beach of Lake Sevan. Սևան երաժշտական փառատոնի ժամանակ Սևանի ափին հնչում են գիշերային կատարումներ:

Photo by Hrant Sahakyan, My Armenia ProgramԼուսանկարը՝ Հրանտ Սահակյանի, «Իմ Հայաստան» ծրագիր

A band from 2018 performs for a large crowd. 2018թ նվագախումբը ելույթ ունեցավ բազմաթիվ հանդիսատեսների համար:

Photo by Hrant Sahakyan, My Armenia ProgramԼուսանկարը՝ Հրանտ Սահակյանի, «Իմ Հայաստան» ծրագիր

Nearby Experiences

Similar Experiences

Stay Informed

Sign up to learn more about upcoming events, activities, and our work to preserve and share Armenia's cultural heritage.