COVID-19 Travel Update: Learn More

Areni Wine Festival

Areni Wine Festival image

Local girl participates in the annual grape-stomping. (Photo by Hrant Sahakyan, My Armenia Program)

In 2011, archaeologists discovered the world’s oldest winery dating back 6,000 years in Areni Cave. Armenian winemakers today are reinvigorating the world’s oldest wine sector, using indigenous varieties and world-class methods to create award-winning labels. Each October Armenian winemakers and tens of thousands of visitors gather in Areni village to celebrate the harvest and heritage during the annual Areni Wine Festival.

Join the festivities, located at the base of a stunning cliff facing scenic Areni village. The festival includes a parade of winemakers, competitions, folk music and dances, local vendors selling crafts and foods, and—most importantly—a lot of wine tasting.

Festival date

October 2, 2021 - Areni

The festival's backdrop is the Areni village where archaeologists discovered items dating to the Chalcolithic Period (4500-3500 BCE). Փառատոնի տեղանքից երևում է Արենի գյուղը, որտեղ հնագետների կողմից հայտնաբերվել են քաղկոլիթյան ժամանակաշրջանի իրեր (մ.թ.ա. 4500-3500):

Photo by Hrant Sahakyan, My Armenia ProgramԼուսանկարը՝ Հրանտ Սահակյանի, «Իմ Հայաստան» ծրագիր

In 2018, over 20,000 people enjoyed some of Armenia's best wine and cheese. 2018 թ. 20,000-ից ավել մարդ վայելեցին Հայաստանի լավագույն գինիներն ու պանիրները:

Photo by Hrant Sahakyan, My Armenia ProgramԼուսանկարը՝ Հրանտ Սահակյանի, «Իմ Հայաստան» ծրագիր

Two children drop grapes into a vat which will be used for grape-treading, a historic method of wine-making where grapes are trampled by barefoot participants to release the juices and begin fermentation. Երկու երեխա խաղողը գցում են տապակի մեջ, որպեսզի, ըստ գինեգործության ավանդական մեթոդի, այն տրորվի ոտաբոբիկ մասնակիցների կողմից՝ խաղողի հյութը ստանալու և խմորում սկսելու նպատակով:

Photo by Hrant Sahakyan, My Armenia ProgramԼուսանկարը՝ Հրանտ Սահակյանի, «Իմ Հայաստան» ծրագիր

Local girls prepare for the festivities, including the parade of winemakers, songs and dances. Տեղացի աղջիկները պատրաստվում են տոնակատարություններին, այդ թվում նաև՝ գինեգործների շքերթին, երգին ու պարին:

Photo by Hrant Sahakyan, My Armenia ProgramԼուսանկարը՝ Հրանտ Սահակյանի, «Իմ Հայաստան» ծրագիր

Visitors can purchase an optional ticket for unlimited tasting of the over 100 wines available. Ցանկության դեպքում զբոսաշրջիկները կարող են գնել տոմս, որը թույլ է տալիս համտեսել ավելի քան 100 գինի:

Photo by Hrant Sahakyan, My Armenia ProgramԼուսանկարը՝ Հրանտ Սահակյանի, «Իմ Հայաստան» ծրագիր

Nearby Experiences

Similar Experiences

Stay Informed

Sign up to learn more about upcoming events, activities, and our work to preserve and share Armenia's cultural heritage.