COVID-19 Travel Update: Learn More

Gata Festival

Gata Festival image

The festival includes entertainment along with delicious food. (Photo by Hrant Sahakyan, My Armenia Program)

Located at 1800-1900 meters above sea level, Khachik is perched atop the Vayots Dzor highlands. Every fall the village gathers for a festival to celebrate gata - the delicious Armenian dessert that makes magic out of flour, butter, and sugar. During the festival, visitors have the chance to experience gata - both by baking and eating it, while enjoying folk music and dances, participating in games and shopping in a marketplace of local arts and crafts.

The highlight of the Gata Festival? Tasting the largest gata in the world, prepared by the village bakers. The biggest gata, which gets bigger and bigger each year, is something you shouldn't miss out on.

Festival date

September 18, 2021 - Khachik

Tightrope walking is a traditional Armenian art form and one of the many performances at the Gata Festival. Լարախաղը հայկական ավանդական արվեստի ձև է և Գաթայի փառատոնի բազմաթիվ ներկայացումներից մեկը:

Photo by Hrant Sahakyan, My Armenia ProgramԼուսանկարը՝ Հրանտ Սահակյանի, «Իմ Հայաստան» ծրագիր

Gata's unique shape comes from the tonir (underground clay oven) it is baked in while the flavor comes from its main ingredient - khoriz (flour, clarified butter, and sugar). Գաթայի յուրահատուկ ձևը պայմանավորված է թոնիրով, որի մեջ այն թխում են, իսկ համը՝ հիմնական բաղադրիչ հանդիսացող խորիզով (ալյուր, կարագ և շաքար):

Photo by Hrant Sahakyan, My Armenia ProgramԼուսանկարը՝ Հրանտ Սահակյանի, «Իմ Հայաստան» ծրագիր

Each festival begins with the gata blessing and cutting ceremony which is accompanied by folk dance and song. Յուրաքանչյուր փառատոն սկսվում է գաթայի օրհնության և կտրման արարողությամբ, որն ուղեկցվում է ժողովրդական երբ ու պարով:

Photo by Hrant Sahakyan, My Armenia ProgramԼուսանկարը՝ Հրանտ Սահակյանի, «Իմ Հայաստան» ծրագիր

Each gata is decorated with edible ornaments fashioned braids or designs. Գաթաների վրա արված հյուսքերն ու այլ զարդանաշխերը կարելի է ուտել:

Photo by Hrant Sahakyan, My Armenia ProgramԼուսանկարը՝ Հրանտ Սահակյանի, «Իմ Հայաստան» ծրագիր

Each year, local bakers produce a gata large enough to feed all of the participants. It requires over 250 kilograms of flour and 50 eggs. Ամեն տարի տեղի հացթուխները բոլոր մասնակիցների համար պատրաստում են հսկայական գաթա, որի համար անհրաժեշտ է ավելի քան 250 կիլոգրամ ալյուր և 50 ձու:

Photo by Hrant Sahakyan, My Armenia ProgramԼուսանկարը՝ Հրանտ Սահակյանի, «Իմ Հայաստան» ծրագիր

Nearby Experiences

Similar Experiences

Stay Informed

Sign up to learn more about upcoming events, activities, and our work to preserve and share Armenia's cultural heritage.