COVID-19 Travel Update: Learn More

Learn about the history and culture of sewing in Armenia

Learn about the history and culture of sewing in Armenia  image

Take home a hand-made souvenir. (Photo by Karen Nersisyan, My Armenia Program)

The ARMENECOOP social enterprise welcomes you to a master sewing class, which highlights the contemporary revitalization of Armenian creativity and crafts. In this short class, visitors not only learn about the history and culture of sewing in Armenia, but also create a souvenir to take home. Local women who work with ARMENECOOP lead the classes, which include samples of traditional gata and tea.

Since 2017, ARMENECOOP has educated two generations of women in craft and entrepreneurship. The proceeds from the sale of these products are reinvested in educational courses and the general upkeep of ARMENECOOP.

Meet your host

ARMENECOOP provides training in leadership, entrepreneurship, sewing, and pottery for unemployed women from the Dilijan area.

The ARMENECOOP social enterprise sponsored workshop. ARMENECOOP սոցիալական ձեռնարկության կողմից կազմակերպված արհեստանոցը:

Photo by Karen Nersisyan, My Armenia ProgramԼուսանկարը՝ Կարեն Ներսիսյանի, «Իմ Հայաստան» ծրագիր

Local woman demonstrates project preparation to visitors. Տեղաբնակ կինը զբոսաշրջիկներին ծանոթացնում է ծրագրի նախապատրաստական աշխատանքներին:

Photo by Karen Nersisyan, My Armenia ProgramԼուսանկարը՝ Կարեն Ներսիսյանի, «Իմ Հայաստան» ծրագիր

ARMENECOOP produces functional tote bags and pencil holders with iconic scenes from Dilijan. ARMENECOOP-ն արտադրում է ֆունկցիոնալ տոպրակներ և գրչատուփեր, որոնց վրա պատկերված են Դիլիջանի խորհրդանշական տեսարանները:

Photo by Karen Nersisyan, My Armenia ProgramԼուսանկարը՝ Կարեն Ներսիսյանի, «Իմ Հայաստան» ծրագիր

YCCD is a local NGO in Dilijan which empowers women entrepreneurs through skill training and employment opportunity. Դիլիջանի երիտասարդների համագործակցության կենտրոնը Դիլիջանում գործող ՀԿ է, որը կին ձեռներեցներին տրամադրում է հմտությունների ուսուցում և աշխատանքային հնարավորություններ:

Photo by Karen Nersisyan, My Armenia ProgramԼուսանկարը՝ Կարեն Ներսիսյանի, «Իմ Հայաստան» ծրագիր

Nearby Experiences

Similar Experiences

Stay Informed

Sign up to learn more about upcoming events, activities, and our work to preserve and share Armenia's cultural heritage.