COVID-19 Travel Update: Learn More

Yell Extreme Festival

Yell Extreme Festival image

Combine extreme adventure with a festival atmosphere. (Photo by Hrant Sahakyan, My Armenia Program)

Yell Extreme Park is one of the most picturesque locations in Armenia, nestled in forested hillsides of Yenokavan, Tavush region. Visitors can experience activities like horseback riding, paragliding, mountain climbing, mountain biking, and the famous zip line at Yell Extreme Park all year long, but the most exciting time to visit the Park is for its birthday celebration Festival. Between experiencing the Park’s activities, visitors can enjoy music performances, cocktail and snack bars, and a night camping with friends under the stars.

Festival date

July 24-25, 2021 - Yenokavan

The visitors get ready to experience Yell extreme zipline. Այցելուները պատրաստվում են փորձարկել Yell extreme zipline-ը:

Photo by Hrant Sahakyan, My Armenia ProgramԼուսանկարը՝ Հրանտ Սահակյանի, «Իմ Հայաստան» ծրագիր

Yell Extreme Birthday visit can be accompanied by camping in the eco-friendly atmosphere. Yell Extreme Birthday-ի ուղևորության ժամանակ կարելի է վրանել էկոլոգիապես մաքուր միջավայրում:

Photo by Hrant Sahakyan, My Armenia ProgramԼուսանկարը՝ Հրանտ Սահակյանի, «Իմ Հայաստան» ծրագիր

Zipline is the most popular activity of Yenokavan village, where Yell Birthday Fest takes place. Zipline-ը Ենոքավան գյուղի ամենահայտնի վայրերից մեկն է, որտեղ տեղի է ունենում Yell Birthday Փառատոնը:

Photo by Hrant Sahakyan, My Armenia ProgramԼուսանկարը՝ Հրանտ Սահակյանի, «Իմ Հայաստան» ծրագիր

Yell Extreme Birthday visitors enjoy the performance of different modern artists. Yell Extreme Birthday-ի հյուրերը հիանում են տարբեր ժամանակակից նկարիչների աշխատանքներով:

Photo by Hrant Sahakyan, My Armenia ProgramԼուսանկարը՝ Հրանտ Սահակյանի, «Իմ Հայաստան» ծրագիր

Yenokavan village surroundings. Ենոքավան գյուղի շրջակայքը:

Photo by Hrant Sahakyan, My Armenia ProgramԼուսանկարը՝ Հրանտ Սահակյանի, «Իմ Հայաստան» ծրագիր

Yell Extreme Birthday features electronic music and extreme activities. Yell Extreme Birthday-ի ժամանակ հնչում է էլեկտրոնային երաժշտություն և կազմակերպվում են էքստրեմալ միջոցառումներ:

Photo by Hrant Sahakyan, My Armenia ProgramԼուսանկարը՝ Հրանտ Սահակյանի, «Իմ Հայաստան» ծրագիր

The light show of Yell Extreme Birthday. Yell Extreme Birthday-ի ժամանակ կազմակերպված լուսային ներկայացումը:

Photo by Hrant Sahakyan, My Armenia ProgramԼուսանկարը՝ Հրանտ Սահակյանի, «Իմ Հայաստան» ծրագիր

Nearby Experiences

Similar Experiences

Stay Informed

Sign up to learn more about upcoming events, activities, and our work to preserve and share Armenia's cultural heritage.