COVID-19 Travel Update: Learn More

Take a hike in the Ijevan mountains

Take a hike in the Ijevan mountains image

Visitors hike along the side of one of Ijevan's mountains. (Photo by Karen Nersisyan, My Armenia Program)

Vahe Mayilyan combines his intimate knowledge of woodcarving with his longstanding love of nature to offer an exciting variety of workshops and hiking tours that demonstrate the natural beauty and traditional culture of the mountains, forests, and villages surrounding Ijevan.

One option is an immersive hiking experience – either half or full day – where Vahe also demonstrates his woodcarving skills on pieces of wood and roots picked up along the way. On the full-day tour, visitors are treated to a sumptuous lunch in a house in a village along the trail. Another option for visitors is an hour-long class on woodcarving, in Vahe's own workshop in the central square of Ijevan, to learn about the region's distinctive woodcarving traditions and even to try their own hand at carving a souvenir.

Meet your host

Vahe Mayilyan is a fourth-generation woodcarver and hiking guide from Tavush. In his small workshop in the center of Ijevan he both displays his works and teaches visitors how to work with wood.

Vahe Mayilyan, a fourth-generation woodcarver and hiking guide, demonstrates his carving skills on pieces of wood and roots. Չորրորդ սերնդի փորագրող և արշավային զբոսավար Վահե Մայիլյանը ցուցադրում է փայտի կտորների և արմատների վրա փորագրելու իր հմտությունները:

Photo by Karen Nersisyan, My Armenia ProgramԼուսանկարը՝ Կարեն Ներսիսյանի, «Իմ Հայաստան» ծրագիր

Visitors hike in the mountains and villages surrounding Ijevan. Զբոսաշրջիկները քայլում են Իջևանի լեռներում և գյուղերում:

Photo by Karen Nersisyan, My Armenia ProgramԼուսանկարը՝ Կարեն Ներսիսյանի, «Իմ Հայաստան» ծրագիր

The hike includes the natural beauty and traditional culture of the area. Արշավի ժամանակ կարելի է ծանոթանալ տարածաշրջանի բնական գեղեցկությանն ու ավանդական մշակույթին:

Photo by Karen Nersisyan, My Armenia ProgramԼուսանկարը՝ Կարեն Ներսիսյանի, «Իմ Հայաստան» ծրագիր

Full-day hikers enjoy a delicious lunch. Մեկօրյա արշավի մասնակիցները վայելում են համեղ լանչ:

Photo by Karen Nersisyan, My Armenia ProgramԼուսանկարը՝ Կարեն Ներսիսյանի, «Իմ Հայաստան» ծրագիր

Nearby Experiences

Similar Experiences

Stay Informed

Sign up to learn more about upcoming events, activities, and our work to preserve and share Armenia's cultural heritage.